BASES LEGALS DEL I CONCURS FOTOGRAFIA I VÍDEO DEL VILAMAGORE MEDIEVAL 2018

1. OBJECTE:
El concurs fotogràfic té com a objectiu donar a conèixer aquesta festa. Consisteix en publicar fotografies i vídeos del VilamagoreMedieval 2018 amb l’etiqueta #VilamagoreMedieval i mencionar a @vilamagore_medieval a la xarxa social Instagram. Les imatges i/o vídeos hauran de fer-se durant la Festa Medievald’enguany que se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de novembre de 2018.

2. ORGANITZADOR:
El concurs fotogràfic està organitzat per:
ASSOCIACIÓ VILAMAGORE MEDIEVAL.
Carrer Ripoll, 2
08458 Sant Pere de Vilamajor.
NIF: G66472754

3. TERMINI:
El concurs s’iniciarà el dia 2 de novembre de 2018 i finalitzarà el dia 4 de novembre de 2018. No s’admetran a concurs fotografies ni vídeos publicats fora d’aquestes dates.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ:
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). A més de ser seguidor del perfil d’Instagram de @vilamagore_medieval.

La forma de presentació en les dues categories serà mitjançant Instagram amb un perfil públic propietat del participant, etiquetar la fotografia o el vídeo amb el hashtag #VilamagoreMedieval i fer una menció a @vilamagore_medieval

És optatiu compartir les fotografies/vídeos en altres xarxes com Facebook o Twitter, però el jurat ho tindrà en compte.

No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeos per participant que n’ha de ser l’autor/a. Es podrà demanar la fotografia original.

No podran presentar-se a concurs cap dels membres del jurat, ni familiars seus de primer o segon grau.

5. CATEGORIES:

  • Categoria fotografia:

Es pot presentar qualsevol fotografia relacionada amb el mercat medieval, la taverna, decoració, espectacles o qualsevol altra activitat realitzada per l’AssociacióVilamagoreMedieval dintre del recinte del festival Vilamagore Medieval 2018.

  • Categoria vídeo:

Es pot presentar qualsevol vídeo relacionat amb el mercat medieval, la taverna, decoració, espectacles o qualsevol altra activitat realitzada per l’Associació Vilamagore Medieval dintre del recinte del festival Vilamagore Medieval 2018.

Els/les participants accepten la reproducció de les seves obres i la citació dels seus noms en tots aquells actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines webs o xarxes socials que els organitzadors considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge.

6. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES:
Els participants declaren, sota la seva responsabilitat, que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. I que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret a rebutjar fotografies/vídeos i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Associació Vilamagore Medieval, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

7. PREMIS:
El jurat  estarà format per una comissió en representació de l’Associació  Vilamagore Medieval i la selecció es farà mitjançant votacions.

Es lliuraran tres premis per categoria:

– Primers: Túnica o vestit medieval (a escollir pel guanyador/a entre les opcions disponibles) + cinturó medieval (150cm. aproximadament) + banya (per beure de 220 a 330ml) amb el seu corresponent suport per portar-la penjada.

– Segons: Túnica o vestit medieval (a escollir pel guanyador/a entre les opcions disponibles).

– Tercers: Banya (per beure d’uns 220ml) amb el seu corresponent suport per portar-la penjada.

La tria final del model i talla de la túnica/vestit es farà un cop els guanyadors hagin acceptat el seu premi i dins de la selecció que l’associació Vilamagore Medieval posa a la seva disposició.
En cap cas els premis podran ser canviats per diners. Si algun dels guanyadors no acceptés el seu premi, aquest seria assignat a la següent fotografia/vídeo amb més punts obtinguts.
Els guanyadors podran retirar directament els premis a l’acte d’entrega o designar un representant per recollir-los, en cas que no els sigui possible assistir-hi.

 

La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases